کسنیا سوخینووا ملکه زیبایی جهان در سال ۲۰۰۸ شد
مطالب پیشین