بارش برف سنگین فرودگاه مادرید را تعطیل کرد
مطالب پیشین